Inspectierapport evenementen februari 2016

Terug naar de vorige pagina

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn gezamenlijk nagegaan hoe gemeenten aanvragen om evenementvergunningen behandelen en hoe zij daarbij met risico’s op veiligheids- en gezondheidsgebied omgaan.

Dit onderzoek vormt een vervolg op eerder onderzoek van de beide Inspecties. Op basis van de resultaten van dit nieuwe onderzoek en de vergelijking met de resultaten van het inspectieonderzoek van 2012 stellen de Inspecties vast dat de gemeenten nog steeds veel stappen hebben te zetten. De Inspecties begrijpen dat publieksevenementen voor een gemeente meerdere belangen kunnen dienen. De Inspecties zijn van oordeel dat ongeacht deze belangen de aandacht van veel gemeenten meer moet komen te liggen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij alle publieksevenementen. Alleen dan kunnen de gemeenten voorkomen dat burgers onnodig risico lopen. Deze constatering sluit aan op de conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft getrokken naar aanleiding van zijn onderzoek naar het ongeval in Haaksbergen.
Het hele rapport d.d. februari 2016 lees je hier:
2016 rapportmeeraandachtvoorveiligheidengezondheidbijpublieksevenementen

Terug naar de vorige pagina